• 1

Kali Linux 安装 Kali Linux 安装 Openvas  365yg.com

2017-07-13 11:45:12   栏目: 教程 作者 Cy

先说一下Openvas是干嘛的

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

openvas 

OpenVAS是开放式漏洞评估系统,也可以说它是一个包含着相关工具的网络扫描器。

外文名 openvas 属    性 开放式漏洞评估系统 包含着 相关工具 核心部件 一个服务器

OpenVAS是开放式漏洞评估系统,也可以说它是一个包含着相关工具的网络扫描器。其核心部件是一个服务器,包括一套网络漏洞测试程序,可以检测远程系统和应用程序中的安全问题。

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

吐槽一下,这是视频的音乐听得很不爽!!!!!


评论请 登录 或 注册